Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Krajská přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Datum: Pondělí 3. dubna 2017 v 09:00 hodin
Místo: Velký sál Muzea

Obě videa jsou k dipozici (1. opravené) u paní Beranové v Chrudimské besedě. Formáty MPEG-2 a MPEG-4.

XXVII. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ • 26.–28. května 2017, Uničov

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ • 3.–4. dubna 2017, Chrudim

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Chrudimská beseda, městské kulturní středisko.

Termín a místo konání: 3. a 4. dubna 2017, Velký sál Muzea v Chrudimi

Uzávěrka přihlášek: 10. března 2017 (repertoár nejpozději do 22. března)

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, přípravných oddělení koncertních sborů apod. Součástí přehlídky je beseda s lektorským sborem spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, CVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze tří kategorií, z nichž každá se dělí na dvě věkové skupiny:

I. kategorie – sbory z jedné ZŠ nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku

II. kategorie - sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební

výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku

III. kategorie (nesoutěžní) – sbory ze ZŠ nebo gymnázií, ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM, CVČ, sbory s dětmi předškolního věku či sbory, které sdružují zpěváky v širším věkovém spektru. Sbory, které se účastní této kategorie, mohou získat zvláštní ocenění za to, čím na přehlídce nejvíce zaujaly.

Pro sbory I. a II. kategorie platí jako povinná skladba jedna lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Minimálně jedna skladba programu musí být provedena a cappella. To znamená, že sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut čistého času. V případě, že sbor nesplní věkové a programové podmínky propozic, nemůže být hodnocen.

Každý sbor se může zúčastnit pouze jedné postupové přehlídky, nejlépe v kraji, kam přísluší podle místa svého působení. Účast na postupové přehlídce v jiném kraji je možná jen po dohodě s jejím pořadatelem. Sbor, který se účastní postupové přehlídky v jiném kraji, může být hodnocen, nemá však nárok na postup do celostátní přehlídky.

Počet členů jednoho sboru není pro účast v rámci postupových přehlídek omezen. Pro celostátní přehlídku může pořadatel v případě potřeby z ekonomických a organizačních důvodů počet členů omezit.

Účastník delegovaný do celostátní přehlídky v předchozím roce se krajské postupové přehlídky účastní bez nároku na postup, může být ale ve své kategorii hodnocen. Celostátní přehlídka není určena sborům, které byly oceněny zlatým pásmem v posledním ročníku Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Novém Jičíně (nevztahuje se na jejich přípravná oddělení), případně byly v posledních čtyřech letech oceněny na prestižních mezinárodních festivalech a soutěžích, protože tyto sbory již prokázaly svou vysokou reprezentační úroveň. Výše uvedené sbory se krajské postupové přehlídky účastnit mohou, včetně hodnocení, ale bez nároku na postup. Seznam oceněných sborů je zveřejněn na webových stránkách www.artama.cz.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Zájemci o účast v krajské přehlídce zašlou přihlášku s přiloženým repertoárem pořadateli na korespondenční adresu: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim IV nebo na e-mailovou adresu: beranova@chbeseda.cz. Aby pořadatel mohl zkontrolovat zařazení sboru do správné kategorie, je sbormistr povinen přiložit jmenný seznam dětí s daty narození, jehož správnost potvrdí svým podpisem. Krajské postupové přehlídky se uskuteční v březnu a v dubnu 2017 (nejzazší termín uspořádání krajského kola je 28. dubna 2017). Výsledky sdělí pořadatelé krajských přehlídek odborné pracovnici pro dětské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA do 1. května 2017.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Vystoupení sborů hodnotí porota sestavená pořadatelem postupové přehlídky. Nejméně jedním členem poroty je jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv. Na postupových přehlídkách mohou být sbory oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně. Z krajské postupové přehlídky vybere porota vždy jeden sbor na celostátní přehlídku. V odůvodněných případech může doporučit ještě druhý sbor z jiné kategorie. Porota přitom stanoví, který z navrhovaných sborů má pro účast v celostátní přehlídce přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada do 5. května 2017. Programovou radu jmenuje NIPOS-ARTAMA a je tvořena členy odborné rady pro dětský sborový zpěv.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

KONTAKT NA POŘADATELE: Chrudimská beseda, městské kulturní středisko,

Široká 85, 537 01 Chrudim IV

tel.: 469 660 665, 603 115 874

e-mail: beranova@chbeseda.cz

Zpracovala: Vlasta Kyselová

Chrudimská beseda, leden 2017

Fotogalerie